Mimovládne a neziskové organizácie majú dôležitú úlohu v procese integrácie Rómov do spoločnosti. Vzájomná spolupráca a výmena dobrej praxe a informácií s úradom splnomocnenca predstavuje príležitosť, vďaka ktorej sa efekt práce a opatrení smerujúcich k integrácii môže znásobiť.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“) vyhlásil dňa 25. júla 2017 v zmysle čl.4 ods. 9 štatútu poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií výzvu na nominácie členiek/členov do uvedeného poradného orgánu.

Poradný orgán je platformou spolupráce medzi orgánmi štátnej správy, akademickej obce a občianskej verejnosti a zároveň predstavuje nástroj efektívneho zastúpenia predstaviteľov Rómov, reprezentujúcich občianske, kultúrne, sociálne a odborné spektrum, pri ich zapájaní do procesu príprav a realizácie verejných politík na úseku integrácie Rómov. Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný zástupca mimovládnej a/alebo neziskovej organizácie, ktorá preukázateľne pôsobí vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu.

Požiadavky na členov poradného orgánu:

  • nominovaný zástupca mimovládnej organizácie je plnoletý
  • je uzrozumený/-á so štatútom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií
  • združenie, ktoré zastupuje preukázateľne podporuje ciele podľa štatútu
  • súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu

Nominácia za členku/člena poradného orgánu obsahuje:

  • nominačný list nominujúcej organizácie s povinnými prílohami
  • stanovy nominujúcej organizácie, resp. iný obdobný dokument preukazujúci zameranie organizácie na oblasť spadajúcu do vecnej pôsobnosti poradného orgánu
  • informáciu o projektoch a ich výstupoch s dosahom na problematiku vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu realizovaných nominujúcou organizáciou (max. 5 rokov spätne)

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať  do 30. augusta 2017 na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

Vzor nominačného listu a všetky ostatné potrebné informácie sa nachádzajú v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity