Uzávierka: 3. október 2017
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

Nadácia Orange reaguje v 4. ročníku grantového programu “e-Školy pre budúcnosť” na aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania digitálnych technológií a online komunikácie, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí.

Program sa zameria na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennom živote. Jeho cieľovými skupinami sú pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl, ale aj rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita.

Predložené projekty by mali byť zamerané na:

  • rôzne inovatívne metódy a formy výučby
  • aktívnu účasť žiakov
  • realizáciu aktivít pre žiakov počas vyučovania
  • vzájomnú spoluprácu škôl
  • formálne a neformálne vzdelávanie žiakov, aj pedagógov
  • a íné

Na registráciu projektov slúži elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 3. október 2017. Všetky potrebné informácie o programe sú tu.

Zdroj: Nadácia Orange