Uzávierka: 18. december 2017
Maximálna výška grantu: 20 000 eur

“Šport a práca s mládežou sa v súčasnosti stali osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy.” 

Budúcnosť našej spoločnosti závisí vo veľkej miere od mládeže, preto sa Bratislavský samosprávny kraj angažuje vo vytváraní podmienok pre aktívny rozvoj mladých ľudí. Prostredníctvom podpory jednotlivých oblastí výzvy sa snaží prispievať k vytváraniu podmienok a príležitostí pre rôzne aktivity zamerané na šport, deti a mládež, ktoré môže vykonávať čo najväčší počet ľudí. Dôležité je, aby to boli aktivity zamerané na priaznivé účinky pre zdravie.

Výzva sa preto zameria na dve oblasti, ktorých cieľom je :

  • v oblasti športu je to snaha o zvýšenie účasti
    obyvateľov na pohybových a športových aktivitách
  • v oblasti mládeže je hlavným cieľom snaha
    o podporou systematickej práce s deťmi a mládežou

Oprávnení žiadatelia, ktorými môžu byť obec, mesto alebo mestská časť na území BSK,  alebo právnické osoby(napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť) a fyzické osoby, využijú na registráciu svojich žiadostí elektronický informačný systém, deadline pre ich podávanie je 18. december 2017.

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú tu.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj