Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

  • aktívny mládežník – mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú
  • aktívny občan – osoba, ktorá je svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných dobrým príkladom pre mladú generáciu
  • top starosta / primátor – osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore
  • obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností
  • top čin ľudskosti – významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod., čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity, alebo vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka

Predkladateľom môže byť právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017 elektronickou formou na  rmzk@rmzk.sk (do predmetu správy uviesť “ocenenie 2017”), alebo písomnou formou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Nominácia musí obsahovať:

  • pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity a profilovú fotografiu
  • pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje

Z doručených návrhov vyberie víťaza v každej kategórii odborná komisia, samotné udelenie cien sa uskutoční 14. decembra 2017.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SRŽilinského samosprávneho kraja, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: Rada mládeže Žilinského kraja