Komisia v roku 2018 predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov pre viacročný finančný rámec po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet EÚ. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v tých oblastiach, v ktorých môže dosiahnuť viac ako členské štáty konajúce jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie pozitív súčasného rámca, ako aj oblastí, kde by sa v budúcnosti mohlo postupovať efektívnejšie. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a jej cieľom je získať názory všetkých zainteresovaných strán o tom, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ.

V rámci konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a zainteresovaných strán, ktoré majú záujmy a/alebo sa podieľajú na otázkach v súvislosti so vzdelávacou mobilitou, vzdelávaním a odbornou prípravou mimo mobility, dobrovoľníckou činnosťou, humanitárnou pomocou, solidaritou, prácou s mládežou, mobilitou pracovnej sily, kultúrou, médiami a umením, občianstvom a hodnotami, oblasťou spravodlivosti, justičnou spoluprácou, právami, ochranou spotrebiteľa.

Do verejnej konzultácie je možné zapojiť sa v období 10. január – 8. marec 2018 vyplnením nasledovného  online dotazníka v angličtine.

Odpovede budú zohľadnené pri príprave komplexných návrhov pre viacročný finančný rámec po roku 2020 a pre ďalšiu generáciu finančných programov.

Všetky potrebné informácie sú v odkaze.

Zdroj: Európska komisia