Každoročne pre členov a spoločenstvá ZKSM zverejňuje možnosť zapojiť sa do vlastného interného grantu. Podporou inovatívnych projektov mladých chce ZKSM zároveň zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce. Uchádzači o podporu z interného grantu môžu podať návrhy so žiadosťou na vlastné projekty do 8. apríla 2018.

Hlavným cieľom interného grantového kola je motivovať a povzbudiť spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí a tiež k spolupráci s inými spoločenstvami a organizáciami v regióne. Piaty ročník Interného grantu ZKSM obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva, zdravého životného štýlu a v poukazovaní hodnoty práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. „Cez interný grant chceme podporiť aktivity spoločenstiev zamerané na riešenie aktuálnych výziev, ktorým čelia mladí v ich okolí. Tiež učiť mladých ľudí, členov ZKSM, projektovým zručnostiam a projektovému mysleniu, prijímať výzvy a hľadať vhodné riešenia na ich realizáciu,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

V oblasti participácie chce ZKSM podporiť inovatívne formy spoluúčasti mladých ľudí na živote spoločnosti, aby sa aktívne zapájali do riešenia problémov obce/mesta, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom Interného grantu ZKSM aktivizuje mladých zo spoločenstiev, aby svojou dobrovoľníckou aktivitou prispeli k zlepšeniu okolia a spoločnosti. Cieľom aktivít v oblasti zdravia a životného štýlu je zvýšiť záujem mladých ľudí o dôležitosť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu napríklad vypracovaním a realizáciou  výchovnovzdelávacej kampane alebo workshopu k danej téme. Posledná oblasť Práca s mládežou sa zameriava na komunikáciu hodnoty práce s mládežou a jej prínosu pre spoločnosť, ale aj na mapovanie a riešenie konkrétnych výziev v obci či regióne, ktorým mladí čelia.

V minulom roku sa podarilo vďaka Internému grantu ZKSM na Slovensku uskutočniť 26 mládežníckych projektov. Termín na vypísanie žiadostí o projekt je 8. Apríl 2018. Výsledky o podporených projektoch budú zverejnené 18. apríla 2018., po fáze hodnotenia podaných žiadostí. Projekty budú môcť spoločenstvá realizovať až do polovice septembra. Všetky potrebné informácie sú spolu s výzvou zverejnené TU.

Zdroj: ZKSM