Po úspešných dvoch ročníkoch Líderskej animátorskej školy (LAŠ) sa Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže(ZKSM) rozhodlo poskytnúť účastníkom aj tretí ročník vzdelávania v oblasti
rozvoja vodcovských zručností, ktorý sa bude otvárať začiatkom septembra v Diecéznom centre
mládeže (DCM) Archa v Bojničkách. Registrácia účastníkov je otvorená do 30. apríla 2018.

Líderská animátorská škola je jednoročný vzdelávací program, cieľom ktorého je ponúknuť
účastníkom neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj vedomostí, praktických skúseností a
zručností v oblasti vodcovstva, vedenia a rozvoja ľudí. Poslaním LAŠ je formácia kresťanských
lídrov k efektívnemu a zodpovednému vedeniu spoločenstiev s konkrétnou víziou, schopnosti
motivovať iných a vytváraniu funkčnej spolupráce v regióne medzi spoločenstvami. „Účastníci
tejto formácie porozumejú svojmu obdarovaniu, naučia sa rozvíjať ľudí, uvidia väčší obraz toho čo
Boh robí na Slovensku a v neposlednom rade budú veľkým prínosom pre svoje spoločenstvo,”
hovorí Eduard Filo, koordinátor a jeden z hlavných organizátorov LAŠ.

Vzdelávanie sa tentokrát uskutoční v DCM Archa v Bojničkách a pozostáva zo 7 víkendov a 5-
dňového letného kempu. Pričom tri víkendy vzdelávacieho programu sú akreditované
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Po
úspešnom absolvovaní účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s
celoštátnou platnosťou. Novinkou tohto ročníka bude možnosť absolvovať stáž pod vedením
skúsených lídrov celoslovenských iniciatív, projektov a platforiem.

Program jednotlivých víkendov pozostáva z teoretických a praktických blokov, zážitkových aktivít,
práce v skupinkách, diskusii s pozvanými hosťami a osobných konzultácií s členmi tímu. Školu
vedie tím, ktorí tvoria lídri spoločenstiev z rôznych regiónov Slovenska a certifikovaní lektori.
Inšpiráciou a pridanou hodnotou tohto vzdelávania sú viacerí prednášajúci hostia z rôznych oblastí
vodcovstva.

Líderskú animátorskú školu zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže pod záštitou predsedu organizácie, PhDr. ThDr. Jána Buca, PhD. a tajomníka Rady pre mládež a univerzity KBS, ThLic. Ondreja Chrvalu. Viac informácií o projekte nájdete TU.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže