Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) vyhlásilo v marci internú grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Uchádzači o finančnú podporu pre realizáciu svojich projektov podali do určeného termínu 33 žiadostí. ZKSM zverejnilo výsledok výzvy, v ktorom podporilo 22 schválených projektov s celkovou finančnou podporou 4865 eur.

ZKSM každoročne pre členské spoločenstvá zverejňuje výzvu zapojiť sa do projektu Interný grant, ktorého hlavným cieľom je motivovať a povzbudiť spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí a tiež k spolupráci s inými spoločenstvami a organizáciami v regióne. Podporou inovatívnych projektov mladých, chce ZKSM podporiť zvýšenie povedomia hodnoty práce s mládežou na verejnosti.

Piaty ročník Interného grantu obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva,
zdravého životného štýlu a v poukazovaní na hodnotu práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú z dokumentu Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. „Prostredníctvom interného grantu chceme podporiť aktivity spoločenstiev zamerané na riešenie  aktuálnych výziev, ktorým mladí ľudia v dnešnej dobe čelia. Tento rok sme spoločenstvám ponúkli možnosť zamerať svoje projekty aj na oblasť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Maximálna výška finančnej podpory pre jednotlivé projekty je 250 eur. Každé spoločenstvo malo možnosť predložiť v každej spomínanej oblasti len jeden projekt. „Z 33 projektov, ktoré sa uchádzali o podporu, hodnotiaca komisia vybrala 22 projektov, ktoré spĺňali požadované kritériá, ako sú originalita a nápaditosť, spolupráca so samosprávou alebo inými subjektmi, získavanie a vyhodnocovanie spätnej väzby a prínos pre verejnosť,” hovorí Petronela Grajciarová, koordinátorka Interného grantu ZKSM 2018. Po vyhlásení výsledkov grantovej výzvy, nasleduje fáza samotnej realizácie projektov, ktorá bude ukončená v polovici septembra. Výsledky tohtoročného interného grantu spolu s výškou pridelenej dotácie boli uverejnené TU.

Zdroj: ZKSM