Mládežníckym organizáciám za posledné roky klesla podpora od štátu, čo sa negatívne
odrazilo na ich fungovaní. Štátny príspevok sa znížil priemerne z 36 eur na člena v roku 2009 na zhruba 22 eur na člena v roku 2017. Po zohľadnení inflácie klesla reálna výška štátneho príspevku až o 45 %.

,,V danom období dochádzalo v súvislosti s prebiehajúcimi demografickými zmenami aj
k postupnému úbytku počtu mladých ľudí na Slovensku, napriek tomu si mládežnícke
organizácie udržujú svoju členskú základňu okolo 70 000 členov, pričom ich aktivitami prejde ročne asi 300 000 až 350 000 mladých ľudí. Vzhľadom na počet mladých ľudí na Slovensku, možno konštatovať, že pri znižujúcej sa štátnej podpore, mládežnícke organizácie poskytujú aktivity pre tretinu až polovicu slovenskej mládeže,“ vysvetlil Michal Považan z Rady mládeže Slovenska, ktorá združuje 25 mimovládnych organizácií venujúcich sa deťom a mládeži na Slovensku.

Na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, Rada mládeže
Slovenska v spolupráci s odborníkmi pripravila obsahový zámer novej právnej úpravy
podpory práce s mládežou. ,,Zákon v súčasnej podobe nezodpovedá dostatočne realite,
ktorú žijú mladí ľudia na Slovensku a preto je potrebné ho novelizovať. Aktuálne sme
v prípravnom procese novely zákona, ktorý by mal reálne zlepšiť podmienky pre prácu
s mládežou, najmä čo sa týka financovania,“ povedal Považan. Rada mládeže Slovenska s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR organizuje sériu regionálnych debát, na ktorých s dotknutými aktérmi pripravia návrh zámeru pre novú právnu úpravu.

,,To, čo sa za uplynulé obdobie zmenilo najviac a čo potrebuje nová legislatíva zohľadniť, to
sú potreby a záujmy mladých ľudí. Ako je zrejmé z popisu štruktúry sektora práce s mládežou, jeho charakter je prevažne lokálny. Vzhľadom na miestny charakter práce s mládežou je potrebné sa aj v zákone venovať prioritne tejto úrovni a umožniť obciam čo najširšie možnosti realizácie podpory práce s mládežou na základe miestnych potrieb a špecifík,“ skonštatovala Katarína Čavojská, výskumná pracovníčka Rady mládeže Slovenska.

Ako ďalej vysvetlila, cieľom predkladaného návrhu je postavenie systému “z hlavy na nohy”, a podpora aktivít mladých ľudí tam, kde sa konajú, teda na miestnej úrovni a to tými a pre tých, ktorých sa to týka: mladých ľudí, ich organizácií a iniciatív.

Rada mládeže Slovenska sa preto podieľala na iniciovaní diskusií k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý ešte pred 10 rokmi. Pozvaní sú všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku.

Diskusie budú prebiehať na týchto miestach:

25. jún 2018 – 13:30-17:30
BANSKÁ BYSTRICA, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16
FB event

26. jún 2018 – 13:30-17:30
PREŠOV, Diecézne centrum pre mládež, Metodova 1
FB event

27. jún 2018 – 13:30-17:30
TRNAVAZasadacia miestnosť mestskej rady, Trhová 3
FB event

28. jún 2018 – 13:30-17:30
BRATISLAVA, Mestská knižnica BA, Klariská 16
FB event

Záujem o účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 24. júna 2018 prostredníctvom nasledovného formuláru.
.