Dokedy: 6. august 2018
Kde: Žilina
Kedy: Nástup - september 2018

Rada mládeže Žilinského kraja vypisuje výberové konanie na facilitátorov stretnutí a odborných aktivít pri tvorbe strategických dokumentov zameraných na mládež vo vidieckych obciach Žilinského
kraja. Stretnutia a aktivity sú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Stretnutia a aktivity budú realizované od 09/2018-04/2020 v obciach Žilinského kraja.

Kto sa môže do výberového konania zapojiť?
Do výberového konania sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
– skúsenosti s facilitovaním skupín a aktivít
– poznajú základy fungovania miestnej samosprávy
– skúsenosti v oblasti práce s mládežou,
– skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania
– vie pracovať v tíme
– má zodpovedný prístup k plneniu úloh

Výhody spolupráce
· Spolupráca na zaujímavom projekte v oblasti
– práce s mládežou,
– práce so samosprávou ,
– práce vo 4-člennom implementačnom tíme obce,
– tvorby strategických koncepčných dokumentov v obci.

Ako sa stať jedným z facilitátorov?
Výber facilitátorov bude prebiehať v dvoch častiach.

Prvá časť pozostáva z výberu uchádzačov na základe prihlášky a životopisu (informácie o zasielaní prihlášky sú na konci tohto dokumentu).

V druhej časti pozveme úspešných uchádzačov na osobné stretnutie.

Zmluvný vzťah medzi Radou mládeže Žilinského kraja a facilitátorom bude realizovaný podľa Zákonníka práce (podľa rozsahu práce: Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti,
Skrátený pracovný úväzok).
Predpokladaná spolupráca je v rozsahu 1 – 1,5 roka.
Pôjde o facilitovanie stretnutí a vedenie rokovaní v priemere 20h mesačne v jednej obci. Jeden facilitátor môže byť zapojený do činnosti viacerých obcí súčasne.
Obsah aktivít, ktoré budú zabezpečovať vybraní facilitátori
Vybraní facilitátori budú zabezpečovať tieto druhy aktivít:

Facilitovanie pracovných stretnutí a rokovaní v obci Maximálna hrubá hodinová mzda je max. 6,60 eur/hod.
Všetky aktivity budú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Viac informácií TU
Formulár na prihlásenie TU.

Zdroj: Rada mládeže Žilinského kraja