Uzávierka: 31. júl 2018
Maximálna výška grantu: 700 eur

Prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. 

Podmienky získania grantu

 • Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v jednej z nasledujúcich oblastí:
  • podpora zdravia a zdravého životného štýlu,
  • zlepšovanie verejného prostredia (tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana životného prostredia),
  • podpora mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít,
  • budovanie medziľudských a susedských vzťahov, podpora aktívneho občianstva,
  • kultúra.
 • projekt musí byť vypracovaný v aplikácii https://knzm.egrant.sk a obsahovať požadované prílohy
 • žiadosť je potrebné zaslať do dátumu uzávierky 31.7.2018,
 • žiadosť o podporu projektu musí byť odkonzultovaná s pracovníčkami nadácie najneskôr do 30.07.2018 do 16:00,
 • najvyššia žiadaná suma môže byť do 700 €,
 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl,
 • žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu projektu.

Viac informácií sa dozvieš TU.

Zdroj: knzm