Uzávierka: 15. augusta 2018
Maximálna výška grantu: 3500 eur

Grantový program má za cieľ podporiť:
– Zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia edukačných priestorov slúžiacich na prácu
s autistickými deťmi
− Zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia terapeutických miestností slúžiacich na terapie detí
s autistickým syndrómom pod odborným vedením
− Zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok
− Zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre autistické deti
− Pilotné projekty integrácie postihnutých detí v rámci spoločnosti
− Malé výchovno-edukačné projekty s komunitným či lokálnym významom
− Zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí
postihnutých autistickým syndrómom v rámci komunít
− Cielené pravidelné dlhodobé aktivity podporujúce progres detí s autizmom
− Zriadenie a vybavenie priestorov pre aktivizáciu a pracovnú integráciu autistických detí

Viac informácií TU.

Zdroj: Nadácia Volkswagen