Dokedy: 30. september 2018
Kde: Bratislava
Kedy: 1. október 2018

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

– odborná činnosť v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov,

– metodické usmerňovanie prijímateľov v rámci implementácie projektov,

– administratívne overovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvňovanie projektov,

– komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov,

– kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie žiadostí o platbu predložené prijímateľmi v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu,

– monitorovanie a dodržiavanie fyzického pokroku pri realizácii projektu vrátane finančnej kontroly na mieste,

– vypracovávanie stanovísk pre monitorovacie správy predložené prijímateľmi,

– zadávanie údajov do systému ITMS2014+, prípadne iných podporných systémov,

– spracovávanie podkladov pre kontrolu verejných obstarávaní.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Požadovaná prax: 1 rok

Počítačové znalosti – používateľ: pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

– skúsenosti v oblasti čerpania eurofondov,

– základy účtovníctva,

– samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne vystupovanie,

výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,

– analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia.

Viac informácií TU.

Zdroj: IA MPSV SR