Uzávierka:
Maximálna výška grantu: 30 000 eur

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ( SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 vyhlasuje 2. kolo.

Táto výzva je spolufinancovaná v spolupráci s GENE – Global Education Network Europe, s podporou Európskej Komisie.

V súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce  je aktuálna výzva určená na  Podporu začleňovania rozvojových tém do vzdelávacieho procesu.

Predložené žiadosti o dotáciu na  realizáciu projektov rozvojového vzdelávania majú vytvoriť priestor pre aktívne zapojenie cieľových skupín s nasledovným zameraním projektov:   

  • Začleňovanie rozvojových tém do učebných plánov a osnov vzdelávacieho procesu na  jednotlivých stupňoch škôl so sídlom v SR,
  • Budovanie kapacít v oblasti zavádzania tém globálneho a rozvojového vzdelávania do vyučovacieho procesu,
  • Vytvorenie a/ alebo Akreditácia študijného programu a/alebo predmetu v oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania na slovenských vysokých školách pedagogického zamerania
  • Vytvorenie a/ alebo akreditácia študijného programu alebo predmetu pojednávajúcom o aktuálnych rozvojových výzvach na vysokých školách nepedagogického zamerania,
  • Zriadenie centra pre globálne a rozvojové vzdelávanie s cieľom podporovať združovanie, spoluprácu a výmenu skúseností akademikov a študentov aktívnych v tejto oblasti.

Výzva je zameraná na podporu integračných aktivít globálneho vzdelávania na jednotlivých stupňoch škôl so sídlom v Slovenskej republike.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: SAMRS