Dokedy: 30. september 2018
Kde: Bratislava
Kedy: čím skôr

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Odbor mládeže vypisuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti
v oblasti práce s mládežou v zmysle Zákona č. 282/2008 Zb. o podpore práce s mládežou.

Podmienky a predpoklady na členstvo v Akreditačnej komisii:

1. čestnosť, bezúhonnosť a rešpektovanie pravidiel prevencie konfliktu záujmov,
2. vysokoškolské vzdelanie,
3. minimálne trojročná prax v oblasti práce s mládežou,
4. znalosť problematiky neformálneho vzdelávania s dôrazom na oblasť práce s mládežou.

K prihláške je potrebné predložiť:
1. profesionálny životopis,
2. prehľad praxe súvisiacej s predmetom činnosti Akreditačnej komisie (max. 1 A4),
3. zoznam subjektov alebo expertov poskytujúcich referencie s kontaktmi.

Prihlášku a požadované dokumenty zasielajte elektronicky na adresu akreditacie@iuventa.sk

Viac informácií TU

Zdroj: MŠVVaŠ