Dokedy: 20. október 2018
Kde: v každom regióne
Kedy: november 2018 - máj 2019

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálne koordinátorky a koordinátorov pre prácu s mládežou, organizáciami alebo iniciatívami pracujúcimi s mládežou. 

Požiadavky:
1. Viacročná skúsenosť v oblasti práce s mládežou, neformálneho vzdelávania alebo
organizovania podujatí pre deti a mládež;
2. Prehľad o fungovaní mládežníckych organizácií a záujem o zvyšovanie povedomia o ich práci
a dopade na mladých ľudí;
3. Orientácia v oblasti mládežníckych politík na lokálnej a regionálnej úrovni;
4. Skúsenosť s prípravou a písaním ucelených analytických alebo hodnotiacich dokumentov
vítaná;
5. Skúsenosť s participatívnymi procesmi tvorby verejných politík vítaná, nie je podmienkou.

V rámci náplne práce budú regionálne koordinátorky a koordinátori zodpovední za:
1. Vytváranie siete kontaktov a partnerstiev na úrovni regiónu medzi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v regióne pri práci s mládežou, nezávislými iniciatívami smerujúcimi k podpore mladých ľudí v aktívnom občianstve a miestnymi a regionálnymi samosprávami vrátane organizácie stretnutí miestnych aktérov práce s mládežou;
2. Pravidelné hodnotenie stavu regionálnych politík mládeže a participatívnych prístupov k ich tvorbe;
3. Analýzu miery zapojenia mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni do tvorby verejných politík voči mládeži;
4. Prípravu (pod vedením Rady mládeže Slovenska) nástrojov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí a mládežníckych organizácií a nezávislých iniciatív do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni;
5. Pravidelné zasielanie spätnej väzby a komunikáciu s projektovým manažérom RmS;
6. Pravidelné zasielanie newsletterov o dianí v rámci projektu a dianí v rámci ich regiónu.

Čo ponúkame:
1. Partnerstvo na celoslovenskom projekte pod vedením skúsených partnerov – Rada mládeže Slovenska, Nadácia otvorenej spoločnosti a Inštitút pre aktívne občianstvo;
2. Možnosť vytvoriť si sieť kontaktov v rámci regiónu a rozvíjať ich;
3. Práca na základe dohody o pracovnej činnosti cca 200 €/mesačne brutto (podľa počtu odpracovaných hodín) so začiatkom október 2018 a s ukončením projektu 5/2020,
4. Práca je vhodná ako práca popri zamestnaní alebo inej činnosti (dobrovoľníctvo, štúdium, materská/rodičovská dovolenka).

Na prihlásenie na pozíciu prosím zašlite životopis a motivačný list najneskôr do 20. októbra na adresu besedova@mladez.sk.

Zdroj: Rada mládeže Slovenska