Dokedy: 16. október 2018
Kde: Brezno a Banská Bystrica
Kedy: 26.-28. október a 2.víkend - 30. november 2018

Vzdelávací program „Prevencia sociálno-patologických javov“ sa venuje téme prevencie sociálno-patologických javov
u detí a mládeže, so zameraním hlavne na problémy súvisiace s drogami a sexuálnym životom, ale aj na iné závislosti
a ťažké životné situácie.Vzdelávanie sa prioritne venuje prevencii, poukazuje na možnosti a spôsoby komunikácie s mladými ľuďmi v tejto téme, búra predsudky a stereotypy, zdôrazňuje potrebu
otvorene hovoriť v tejto oblasti a tiež sa zameriava na využívanie rôznych nástrojov a metód neformálneho zážitkového vzdelávania v práci s deťmi a mládežou. Vzdelávací program je zostavený z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 50 hodín.

Vzdelávanie je určené pre dospelých:
– pracovníci s mládežou
– mládežnícki vedúci
– mládežnícki/mladí dobrovoľníci
– zástupcovia samospráv
– pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže

1. víkend : 26.-28. október 2018, okres Brezno, Osrblie, Hotel Zerrenpach

2.víkend – 30. november – 2. december 2018, Banskobystrický kraj, hotel bude upresnený 

Viac informácií TU.

Zdroj: IUVENTA