Uzávierka: 30. november 2018
Maximálna výška grantu:

Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Účel poskytnutia dotácie:

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva.

Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.

 

Viac informácií TU.

Zdroj: VSSR