Dokedy: 21. október 2018
Kde: Bratislava
Kedy: 15. november 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborná referentka alebo referent pre mládežnícku politiku

Charakteristika zamestnávateľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú participácia mládeže na živote spoločnosti,
neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, rozvíjanie potenciálu mladých a zapájanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do komunitných programov.

Náplň práce:

Vykonávanie úloh týkajúcich odbornej a analytickej činnosti v sledovaných oblastiach mládežníckej politiky:
1. Koordinácia projektových aktivít zameraných na implementáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, na zavádzanie nových trendov a prístupov v práci s mládežou a na zvyšovanie kvality práce s mládežou.
2. Zabezpečenie praktickej realizácie čiastkových úloh v rámci implementácie opatrení aktuálneho Akčného plánu pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou 2016 – 2020, koordinácia odborných pracovných skupín.
3. Komunikácia a spolupráca s aktérmi pôsobiacimi v oblasti práce s mládežou a tvorcami politiky mládeže (so zástupcami samosprávy, štátnej správy, MVO, škôl, so zamestnávateľmi a s odborníkmi).
4. Participácia na úlohách Národnej pracovnej skupiny pre štrukturovaný dialóg.
5. Sledovanie aktuálneho diania a trendov v oblasti mládežníckej politiky na národnej a medzinárodnej úrovni.
6. Reprezentovanie na domácich a zahraničných podujatiach v sledovaných oblastiach činnosti.
7. Koordinácia aktivít zameraných na uznávanie prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
8. Organizovanie a logisticko-materiálne zabezpečenie aktivít a podujatí vyplývajúcich z odbornej činnosti.
9. Participácia na aktivitách medzirezortnej pracovnej skupiny zameranej na implementáciu Stratégie SR pre mládež na roky 2014– 2020.
10. Plnenie úloh vyplývajúcich z Riadiaceho výboru pre Programy pre mládež.
11. Vlastná analytická činnosť v sledovaných oblastiach mládežníckej politiky (príprava správ, analýz, návrhov opatrení a aktivít, prezentácií, štúdií a pod.) s výstupmi do vnútra organizácie, voči spolupracujúcim subjektom, odbornej a laickej verejnosti.

Požiadavky na zamestnanca

 • vzdelanie vysokoškolské II. alebo III. stupňa
 • jazykové znalosti anglický jazyk (optimálne úroveň C1, min. úroveň B2)
 • IT zručnosti pokročilý používateľ Microsoft, Windows, Microsoft Outlook, Microsoft, Word, Microsoft Excel

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača

 • všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických
  dokumentov
 •  skúsenosť v oblasti práce s mládežou
 • schopnosť sieťovať aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou a tvorcov mládežníckej politiky a schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
 • schopnosť tímovej práce a ochota spolupracovať
 • bezkonfliktný typ, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce
 • excelentné komunikačné aj prezentačné zručnosti (kultivovaný písomný a ústny prejav)
 • zodpovednosť, samostatnosť pri plnení agendy,
 • flexibilita, schopnosť organizovania a plánovania práce

Viac informácií TU. 

Zdroj: ISTP