Uzávierka:
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

V programe Spoločne pre región sú podporené projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v regióne východného Slovenska.

Ciele

 • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
 • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskych spoločností.

Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života (napr. dopravná výchova a aktivity na zvýšenie bezpečnosti cestnej/železničnej premávky, výchova mladých záchranárov, …).
 • Deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času (napr. aktivity klubov a centier, mládežníckych organizácií, športové a iné podujatia zapájajúce deti a mládež s handikepom…).
 • Environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia (napr. svojpomocné čistenie a kultivovanie životného prostredia, environmentálna výchova detí, mládeže aj dospelých, programy vedúce k dlhodobej zmene myslenia v tejto oblasti, …).

Program nepodporí

 • projekty, do ktorých nie sú aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností;
 • projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti;
 • bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov;
 • projekty, ktoré obsahujú len jednu jednodňovú akciu (napr. Deň obce, plesy, majálesy a podobne) a projekty, ktorých cieľom je zorganizovanie jednorazovej aktivity bez následnej udržateľnosti projektu po jeho ukončení;
 • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov;
 • ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
 • konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plánovania, monitoringu alebo evaluácie projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi jednotlivými podporenými projektmi a/alebo prinášajú priamy osoh väčšine komunity);
 • veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba malý podiel;
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • aktivity na podporu politických strán a stranícke aktivity.

Viac informácií TU.

Zdroj: Karpatská nadácia