Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy:

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, hľadá externých hodnotiteľov
žiadostí o grant v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

 

KRITÉRIÁ PRE VÝBER EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV:

A. Všeobecné kritériá:
a. vylúčenie konfliktu záujmov
Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov. Hodnotiteľom môže byť len osoba, ktorá nie je zainteresovanou osobou na strane žiadateľa: hodnotiteľ nesmie byť členom štatutárnych, riadiacich ani dozorných orgánov žiadateľa (napr. správna rada, dozorná rada), ani blízkou osobou členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov.

B. Odborné kritériá:
a. vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa,
b. minimálne 3 roky praxe v príslušnej oblasti
c. znalosť politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (národných, európskych),
d. základné poznatky o programu Erasmus+ a jeho akciách,
e. skúsenosti v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,
f. skúsenosti v oblasti hodnotenia projektov (v rôznych grantových schémach a
programoch),
g. schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov vo vzťahu k cieľom
projektu,
h. schopnosť hodnotiť žiadosti v niektorom z nasledujúcich jazykov: anglický, nemecký,
francúzsky,
i. IT zručnosti

 

Viac informácií TU.

Zdroj: SAAIC