Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 1. január 2019

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Ich cieľom je poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať príklady dobrej praxe, vzdelávať a poskytovať motiváciu a inšpiráciu. Indícia organizuje odborné školenia, semináre a tematicky zamerané konferencie. Ich snahou je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý zmysluplne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. ň

Informácie o pozícii: 

• Zodpovednosť za plánovanie, organizovanie a realizovanie školení a konferencií.
• Vyhľadávanie vhodných miest na realizáciu týchto podujatí.
• Uzatváranie objednávok a zmlúv s externými dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok.
• Komunikácia s účastníkmi podujatia, ich prihlasovanie a špecifické požiadavky.
• Sledovanie čerpania stanoveného rozpočtu.
• Kontrolovanie a koordinovanie činností externých dodávateľov.
• Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných podujatí, analyzovanie nedostatkov a navrhovanie opatrení na ich odstránenie.
• Administratívna a organizačná podpora vedenia Indície a projektových manažérov
• Plánovanie, koordinácia stretnutí, riadenie kalendára, uvádzanie návštev
• Samostatná denná e-mailová, telefonická komunikácia a spolupráca s ostatnými členmi tímu ako aj s externými partnermi spoločnosti.
• Zabezpečenie chodu kancelárie (objednávanie kancelárskych potrieb, občerstvenia a pod.)
• Evidencia pridelených mobilných telefónov, notebookov, kľúčov, atď.
• Príležitostný predaj tovaru a práca s hotovosťou

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia