Projekt vychádzal z potreby lepšie pripraviť mladých ľudí na účasť na medzinárodných mládežníckych konferenciách, prebiehajúcich v súvislosti s predsedníctvom Holandska, Slovenska v Malty v Rade EÚ. Kľúčové aktivity projektu tvorili tri vzdelávacie semináre zamerané na rozvoj soft skills, ale aj zorientovanie v oblasti národnej a Európskej mládežníckej politiky. Dôležitou súčasťou bolo tiež osvojenie si princípov Štruktúrovaného dialógu.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA3 – Podpora reformy politík a konal sa vo februári až marci roku 2017.