Sledovať trendy v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí je nevyhnutné, ak má byť práca s mládežou aktuálna a zároveň atraktívna pre mladých ľudí. Táto potreba je uvedená aj medzi Závermi Rady EÚ a zástupcov vlád členských štátov, o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí. Prelom rokov 2017 – 2018 sme venovali projektu, ktorý na tieto potreby reaguje v plnej miere.
V projekte sme sa zamerali na zber a vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o trendoch v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí. Sledovali sme potreby, ale aj riziká a ohrozenia, ktorým čelia mladí ľudia. Výstupy sú hlavne v podobe výskumných zistení, ktoré sú k dispozícii na linke. Zber dát prebiehal od decembra 2018 do februára 2019.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

K projektu si môžete prečítať infografiku, analýzu rozhovorov, analýzu z fókusových skupín a správu z online prieskumu. 

Analýza rozhovorov 

 

Analýza z fókusových skupín

 

Správa z online prieskumu