Slovenské národné stredisko pre ľudské práva realizovalo v školskom roku 2017/2018 výskum zameraný na zistenie výskytu a frekvencie šikanovania a kyberšikanovania na slovenských školách. Výskum bol uskutočnený na vzorke 2895 žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl a 145 učiteľov z celého Slovenska.

Výsledky jednoznačne ukázali, že šikanovanie a kyberšikanovanie je rozšírené aj na našich školách a v porovnaní s výsledkami starších výskumov potvrdili, že miera jeho výskytu sa zvýšila. Prítomnosť šikanovania na škole dosvedčila viac ako polovica respondentov, vlastné skúsenosti so šikanovaním uviedol takmer každý tretí – štvrtý žiak. S kyberšikanovaním sa žiaci na našich školách donedávna stretávali zriedkavo, no dnes má s týmto fenoménom skúsenosť viac než tretina respondentov, ktorí uvideli, že sa stali obeťou alebo svedkom kyberšikanovania. Informovanosť žiakov o šikane a kyberšikane a o vhodných spôsoboch obrany nie je dostatočná.

Výskyt  agresívneho správania žiakov voči pedagógom v škole potvrdila viac ako polovica učiteľov,  bez ohľadu na typ školy, vek, pohlavie  a dĺžku praxe. Opakované verbálne násilie, ignorovanie pokynov, odmietanie práce na vyučovaní, hrubé správanie  a každodenný stres vyplývajúci z týchto konfliktov uviedla viac ako tretina pedagógov.

Hoci situácia na Slovensku nie je taká alarmujúca, ako uvádzajú mnohé západné krajiny, ktoré ju prirovnávajú k epidémii, hlavné zistenia výskumu sú znepokojivé a nemožno ich bagatelizovať. Šikanovanie a kyberšikanovanie môžu zanechať na obeti vážne, neraz celoživotné následky. Výskum potvrdil potrebu venovať systematickú pozornosť otázke výskytu a frekvencie rozličných foriem šikanovania a kyberšikanovania žiakov a učiteľov na našich školách a prevencii, riešeniu a eliminácii tohto negatívneho fenoménu.

Výskumnú správu Šikana a kyberšikana na školách si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva