Chcete sa dozvedieť praktické informácie o inklúzii? Chcete zistiť, ako môžete do svojej činnosti zakomponovať prvky, ktoré znížia bariéry pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením k tomu, aby sa mohli zapojiť do Vašich aktivít? Ste organizácia, ktorá sa učí a je založená na hodnotách príležitostí pre všetkých? Ste mladí ľudia, ktorí majú záujem o to ako obohatiť svoje okolie vlastnými aktivitami? Máte skúsenosti v práci s mladými ľuďmi s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia, a máte záujem sa o nepodeliť?

Cieľom stretnutí je identifikovať možnosti a postupy, ktoré otvoria mladým ľudom so zdravotným znevýhodnením prístup a možnosti bezproblémového zapojenia sa do aktivít pre mládež v rôznych oblastiach života, záujmovej činnosti, participácii, dobrovoľníctva a podobne. Vo svojej praxi si bežné organizácie, pracujúce s mladými ľuďmi, často neuvedomia, že hoci sa cítia byť otvorení pre všetkých mladých ľudí, môžu existovať praktické prekážky, ktoré mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením bránia sa do týchto aktivít zapojiť. Projekt sa preto zameria na praktické kroky, ako urobiť aktivity pre mládež naozaj inkluzívnymi.

Okrúhly stôl sa realizuje v rámci projektu CESTY K INKLÚZII II – NÁSTROJE PRE INKLUZÍVNE AKTIVITY realizovaného OZ A Centrum v  rámci programu Priority mládežníckej politiky spravovaného Iuventou, v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave. Okrúhle stoly sa uskutočnia vo všetkých krajoch na Slovensku.

Výstupom projektu bude praktická príručka pre organizácie, pracujúce s mládežou, ktorá bude obsahovať zoznam krokov a tipov ako urobiť podujatia a aktivity prístupnými pre mladých ľudí s  rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia, či už telesného, zmyslového alebo a problémami v oblasti učenia či duševného zdravia.

Program okrúhleho stola:

  • úvod, predstavenie projektu
  • pár slov o inklúzii – definovanie východísk – Viera Hincová, A Centrum, autorka a garantka projektu
  • práca v malých skupinách: definovanie vonkajších a vnútorných bariér v práci s mládežou so ZP – facilitátori
  • prestávka na obed
  • práca v malých skupinách: definovanie nástrojov na prekonávanie bariér
  • zhrnutie a záver, ďalšie kroky

Okrúhle stoly sú určené členom a predstaviteľom mládežníckych organizácií v regióne, členom študentských parlamentov, študentom, mladým ľuďom,predstaviteľom samospráv, členom a odbornícikom z organizácií pracujúcich so zdravotne znevýhodnenou mládežou telesne a zmyslovo postihnutými, s chronickými ochoreniami, intelektovým znevýhodnením, vývinovými poruchami, poruchami učenia a správania, pracovníkom s mládežou , vychovávateľom, pedagógom, školiteľom a dobrovoľníkom.

Uskutočnia sa v nasledovných termínoch a mestách:

Zdroj: A – Centrum