Každoročne pre členov a spoločenstvá ZKSM zverejňuje možnosť zapojiť sa do vlastného grantového kola. Chce tak motivovať a zároveň podporovať mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnosti. Uchádzači o finančnú podporu z Interného grantu môžu podať svoje žiadosti na projekty do 17. apríla 2019 prostredníctvom vlastného informačného systému.

Šiesty ročník Interného grantu ZKSM obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva, zdravého životného štýlu a v poukazovaní hodnoty spoločenstva a práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. ZKSM chce v tomto novom grantovom kole podporiť inovatívne formy spoluúčasti mladých ľudí na živote spoločnosti, spoluprácu spoločenstiev s organizáciami, aktivizáciu mladých v spoločenstvách k dobrovoľníctvu, zvýšenie záujmu mladých ľudí o dôležitosť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu a komunikáciu hodnoty spoločenstva a práce s mládežou, jej prínosu pre
spoločnosť, ale aj mapovanie a riešenie konkrétnych výziev v obci či regióne, ktorým mladí čelia.

„Projekty sa hodnotia na základe kritérií ako sú originalita, nápaditosť aktivity, spolupráca na projekte so samosprávou, resp. inými subjektmi, prínos pre verejnosť alebo spoločenstvo, dopad na zvyšovanie kompetencií, zručností, schopností členov, nárast počtu členov, informovanosť verejnosti o práci s mládežou a pod.,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

Výsledky o podporených projektoch budú zverejnené 30. 4.2019, po fáze hodnotenia podaných žiadostí. Projekty budú môcť spoločenstvá realizovať až do konca augusta 2019. Všetky potrebné informácie sú spolu s výzvou nájdeš TU.

Zdroj: ZKSM