Dokedy: 3. máj 2019
Kde: Bratislava
Kedy: od 1. júna 2019 na dobu neurčitú

Požiadavky:

 • spoluvytvárať a koordinovať verejnú politiku v oblasti mládeže a práce s mládežou;
 • podieľať sa na implementácii projektov zameraných na participáciu mládeže;
 • komunikovať s partnerskými organizáciami v neziskovom sektore a networkovať;
 • vytvárať podklady pre pozície RmS v odborných a politických otázkach;
 • pripravovať stanoviská a analýzy k aktuálnym témam v oblasti mládežníckej politiky a vzdelávania;
 • analyzovať dáta podieľať sa na výskumoch, ktoré RmS realizuje;
 • pripravovať grantové žiadosti.

Čo očakávame:

 • analytické schopnosti a prácu s dátami;
 • schopnosť rýchlo sa zorientovať v množstve informácií, definovať podstatné fakty a informácie;
 • výborné komunikačné zručnosti a vynikajúci písomný prejav;
 • schopnosť pracovať samostatne a prichádzať s vlastnými nápadmi;
 • schopnosť orientovať sa v prostredí mimovládnych organizácií a vo verejnom sektore (skúsenosti s prácou v mládežníckom sektore sú výhodou).

Ide o pracovnú zmluvu na plný úväzok s odmenou 1125 – 1200 € brutto (podľa skúseností uchádzača).

 

Ako sa prihlásiť:

Poslať svoj životopis v slovenskom jazyku, motivačný list v anglickom jazyku a ukážku vlastného textu v slovenskom jazyku do 3. mája 2019 na adresu batkova@mladez.sk. Vybraných záujemcov pozveme na pohovor. Preferovaný termín nástupu je 1. jún 2019.

 

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní budú spracované len na účel realizácie výberového konania na základe oprávneného záujmu Rady mládeže Slovenska a po skončení výberového konania budú nenávratne zlikvidované bez možnosti ďalšieho prístupu či spracúvania Radou mládeže Slovenska. Osobné údaje poskytnuté záujemcom o účasť vo výberovom konaní nebudú poskytované žiadnym tretím osobám a budú spracúvané podľa pravidiel uverejnených Radou mládeže Slovenska tu: https://archiv.mladez.sk/wp-content/uploads/2018/07/Informa%CC%81cie-o-spracu%CC%81vani%CC%81-a-ochrane-osobny%CC%81ch-u%CC%81dajov-RmS.pdf.