Vážení páni
Ľuboš Majer, predseda ŠRVŠ OZ
Jaroslav Sýkora, člen SRNI za ŠRVŠ OZ
Peter Kulan, člen SRNI za ŠRVŠ OZ
Peter Zubáľ, člen SRNI za ŠRVŠ OZ

OTVORENÝ LIST ČLENOM správnej rady nadácie intenda za ŠrvŠ OZ

 

Vážení členovia správnej rady Nadácie Intenda p. Jaroslav Sýkora, p. Peter Kulan, p. Peter Zubáľ, ako aj predseda občianskeho združenia ŠRVŠ – občianske združenie p. Ľuboš Majer, a ostatní členovia občianskeho združenia ŠRVŠ – občianske združenie (ŠRVŠ OZ),

s obavami sledujeme vaše konanie v správnej rade Nadácie Intenda (SRNI), ktorého výsledkom je podľa nás zásadné ohrozovanie životaschopnosti Nadácie Intenda a porušovanie základných práv jedného z jej zakladateľov, ako aj princípov, na ktorých je založená samotná existencia Nadácie Intenda. Touto cestou na Vás apelujeme, aby ste prehodnotili váš doterajší prístup tak, aby ste nevytvárali prekážky v napĺňaní verejnoprospešných cieľov Nadácie Intenda.

 

Uvedené ohrozovanie Nadácie Intenda a porušovanie základných práv zakladateľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je spôsobené tým, že súčasní zástupcovia ŠRVŠ OZ v správnej rade dlhodobo maria prijatie rozhodnutia, ktorým má dôjsť ku schváleniu a následne k vymenovaniu členov správnej rady za ministerstvo. Je potrebné zdôrazniť, že postup týchto členov správnej rady, ktorí znemožňujú jednému zo zakladateľov Nadácie Intenda zvoliť do najvyššieho orgánu svojich zástupcov, je v príkrom rozpore so zásadami fungovania Nadácie Intenda. Je nespochybniteľné, že týmto sa ministerstvo školstva priamo vylučuje z možnosti ovplyvnenia akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa činnosti Nadácie Intenda. Sme toho názoru, že takéto šikanózne a nemorálne konanie nie je v súlade so zákonom, ani s nadačnou listinou, a ani so samotnou podstatou fungovania Nadácie Intenda.

 

Nadácia Intenda bola v roku 2001 založená troma zakladateľmi, a to Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ministerstvo školstva), občianskym združením ŠRVŠ – občianske združenie (ŠRVŠ OZ) a občianskym združením Rada mládeže Slovenska (RMS). Nadácia Intenda vznikla ako účelová organizácia, ktorá má slúžiť rozvoju a podpore aktivít mladých ľudí a prispievať k vytváraniu priestoru pre účasť mladých na živote spoločnosti. V posledných rokoch je Nadácia Intenda v dôsledku požiaru Hotela Junior Jasná a neefektívneho manažmentu zo strany bývalého vedenia Nadácie Inteda v stave dlhodobej prevádzkovej straty a stagnácie nadačnej činnosti. Súčasné vedenie Nadácie Intenda má záujem riešiť tento krizový stav, v plnom rozsahu obnoviť nadačnú činnosť a opätovne napĺňať ciele a verejnoprospešný účel Nadácie Intenda, a za týmto účelom prijať opatrenia na riešenie jej dlhodobej prevádzkovej straty a obnovenie grantových programov.

 

O týchto základných otázkach týkajúcich sa fungovania Nadácie Intenda a napĺňania jej poslania rozhoduje predovšetkým správna rada Nadácie Intenda, ktorej členovia sú volení tak, aby každý zo zakladateľov mal v správnej rade rovnaké zastúpenie. Aj napriek predmetnej skutočnosti, ktorá je výslovne stanovená v nadačnej listine Nadácie Intenda, je momentálne ministerstvu školstva bránené vymenovať si svojich zástupcov v správnej rade a tým sa podieľať na rozhodovaní o primárnych otázkach fungovania Nadácie Intenda. Súčasná situácia je tak kritická, že ministerstvo školstva nie je spôsobilé viac ako tri mesiace hlasovať na zasadnutiach správnej rady, hoci ich predmetom je riešenie viacerých zásadných otázok, ktoré môžu ovplyvniť dokonca aj ďalšiu existenciu Nadácie Intenda a ktorých realizácia neznesie odklad.

 

Je zrejmé, že úmyslom zakladateľov bolo pri vytváraní správnej rady Nadácie Intenda zabezpečiť, aby každý zo zakladateľov mal aktívny dosah na fungovanie  a smerovanie Nadácie Intenda a aby v jeho mene takéto rozhodovanie zabezpečovali osoby, ktoré on považuje za kompetentné a odborne spôsobilé. Počet členov správnej rady bol pri založení stanovený na 9 členov (za každého zakladateľa 3). Akékoľvek rozhodovanie správnej rady má byť výsledkom kolektívneho konsenzu, ktorý je zabezpečený práve tým, že v správnej rade majú mať rovnaké zastúpenie všetci traja zakladatelia. Za súčasnej situácie, kedy má správna rada z dôvodu absencie zástupcov ministerstva len 6 členov, má ŠRVŠ OZ v správnej rade zásadný vplyv a môže ovplyvňovať prijatie uznesení správnej rady podľa vlastnej predstavy, nakoľko je možné hlasmi zablokovať prijatie akéhokoľvek rozhodnutia správnej rady.

 

Táto situácia je znepokojivá o to viac, že decembri 2018 došlo k spochybneniu legitímnosti mandátu ŠRVŠ OZ zo strany materskej zákonnej Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), ktorá uviedla, že: „ŠRVŠ OZ v súčasnom postavení nemá mandát vystupovať v mene vysokoškolských študentov a stratilo účel, na ktorý bolo založené.“  Ďalej ŠRVŠ uvádza, že  „zástupcovia ŠRVŠ OZ v orgánoch Správnej rady Nadácie Intenda a Dozornej rady HMS boli zvolení bez jasného mandátu od zástupcov vysokoškolských študentov“.

 

Vytváranie patových situácii a marenie doplnenia správnej rady Nadácie Intenda môže mať v čase krízy, ktorou Nadácia Intenda prechádza, ničivý účinok, lebo sa môže majetok, ktorý má slúžiť verejnosti, dostať až do konkurzu. Blokovania správnej rady a odďaľovanie riešenia prevádzkovej straty súvisí neoddeliteľne aj s blokovaním riešenia situácie okolo Hotela Junior Jasná a konkurzným konaním vedeným voči dcérskej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia a.s. (HMS). Čo sa deje dnes v správnej rade nespochybniteľne výrazne oslabuje pozíciu Nadácie Intenda a jej dcérskej spoločnosti HMS v prebiehajúcich sporoch.

 

Týmto zdôrazňujeme, že do dnešného dňa členovia správnej rady za ŠRVŠ OZ, aj napriek tomu, že niekoľkonásobne zmarili prijatie uznesení týkajúcich sa kandidátov navrhnutých ministerstvom školstva, nevyjadrili žiadne svoje konkrétne výhrady voči týmto osobám, hoci ako vyplýva z ich životopisov, ide o odborne spôsobilé osoby s náležitým vzdelaním, praxou a skúsenosťami, ktoré boli ministerstvom školstva navrhnutí po starostlivej úvahe a posúdení ich profesionality. Toto konanie sa preto javí ako účelové.

 

Zdôrazňujeme, že členovia správnej rady majú aktívne napomáhať rozvoju a zveľaďovaniu Nadácie Intenda. Je nespochybniteľné, že vytváraním patových situácií pri hlasovaní v správnej rade, či dokonca iniciovaním bezúčelných súdnych konaní voči Nadácii Intenda, ktorými podľa nás v rozpore so zákonom žiadajú určenie neplatnosti prijatých uznesení správnej rady (!), nedochádza k naplneniu základných predpokladov pre výkon funkcie člena správnej rady. Nadácia Intenda je nútená v súčasnosti vynakladať čas a finančné prostriedky na riešenie týchto interných konfliktov, hoci tieto môže efektívne využiť na riešenie zásadných otázok týkajúcich sa fungovania Nadácie Intenda a obnovenia jej verejnoprospešného účelu. Členovia správnej rady za ŠRVŠ OZ s vedomím týchto skutočností naďalej pokračujú vo vytváraní prekážok, a to bez akéhokoľvek záujmu vyriešiť danú situáciu a ministerstvu školstva umožniť mať zastúpenie v správnej rade.

 

Vážení p. Jaroslav Sýkora, p. Peter Kulan a p. Peter Zubáľ, touto cestou Vás vyzývame, aby ste aktívne a s odbornou starostlivosťou pristupovali k výkonu Vašich funkcií, pričom v prípade, ak sa ako členovia správnej rady nepovažujete za spôsobilých vykonávať funkciu v súlade s nadačnou listinou, je vhodné, aby ste zvážili svoje pôsobenie v správnej rade a o tejto skutočnosti informovali ŠRVŠ OZ. Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti, že RMS ako jeden zo zakladateľov, ktorý je priamo ovplyvnený Vaším konaním, v súčasnosti zvažuje využitie prostriedkov právnej ochrany, nakoľko má za to, že súčasná situácia má zásadný negatívny vplyv na postavenie a činnosť Nadácie Intenda a poškodzuje okrem iného aj jej dobré meno.

 

Záverom tohto listu nám dovoľte uviesť, že jeho účelom nie je vytváranie konfliktu alebo rozporov, ale naopak, naším cieľom je iba úprimne odprezentovať žiadosť, aby sa všetci členovia správnej rady Nadácie Intenda stotožnili s jej verejnoprospešným účelom, zvažovali svoje kroky tak, aby tieto boli v jej prospech a v neposlednom rade uprednostňovali záujmy Nadácie Intenda pred svojimi osobnými záujmami. Rada mládeže Slovenska združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži už od roku 1990, všetky spolu združujú viac ako 50-tisíc detí a mladých ľudí. Veríme, že dôjde k naplneniu účelu tohto otvoreného listu a spoločne sa nám podarí obnoviť nadačnú činnosť Nadácie Intenda a tým vytvoriť širokú základňu pre rozvoj mladých ľudí v našej spoločnosti. Sme však presvedčení, že bez aktívneho zastúpenia všetkých zakladateľov Nadácie Intenda v správnej rade sa predmetný cieľ oddiali, a to opätovne iba na úkor mladých ľudí, ktorých podpora je základným poslaním Nadácie Intenda.

 

S úctou,
Juraj Lizák, predseda Rady mládeže Slovenska a štatutárny zástupca Slovenského skautingu
Juraj Králik, člen predsedníctva RmS a predseda mládežníckej organizácie eRko
Dalibor Perašín, člen predsedníctva RmS a generálny sekretár YMCA Slovensko
Erik Gál, člen predsedníctva RmS a predseda Zväzu skautov maďarskej národnosti