Sieťovacie stretnutie sa uskutoční v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo a Radou mládeže Slovenska s názvom Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže v rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Kedy: 22.2.2020
Kde: Limbova 4, Trnava

Cieľ stretnutia:

  1. vytvoriť mapu organizácií pracujúcich s mládežou v TTSK,
  2. pomenovať najdôležitejšie potreby všetkých zúčastnených aktérov a hľadať spoločné riešenia,
  3. nadviazať vzájomnú spoluprácu a prediskutovať možnosť participácie všetkých kľúčových aktérov na verejných politikách v oblasti mládeže

 

Program: 

9:45 – 10:00      Registrácia

10:00 – 10:30      Otvorenie stretnutia, predstavenie projektu, prezentácia   výskumných aktivít Rady mládeže Slovenska o participácii mládeže

10:30 – 12:00        Práca v skupinkách – čím žijú organizácie?

12:00 – 13:00        Obed

12:30 – 14:00        Workshop: Efektívne nastavenie komunikácie a fundraisingu

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.