Rada mládeže Trenčianskeho kraja sa určite radí medzi pokrokové a rýchlo inovatívne
mimovládne organizácie. Čo mohla dokázať aj minulý týždeň, keď promptne reagovala na
situáciu v školstve, lebo veľa študentov prestalo chodiť do škôl a vzniká veľké riziko, že
chýbajúce hodiny im môžu ohroziť študijné výsledky.

Z tohto dôvodu sa RMTNK rozhodla pripraviť pre učiteľov základných a stredných škôl on-
line kurz, na ktorom chcela vzdelávať učiteľov, ako prostredníctvom internetu sa dá viesť
výučba žiakov. Zdieľať študijné materiály, zadávať rôzne domáce úlohy a viesť on-line
rozhovory s jednotlivými žiakmi prípadne s celou triedou.

Ponuku na prihlásenie do kurzu vyhlásila RMTNK dňa 15. marca 2020 a počas 2 dni sa prihlásilo
viac než 30 učiteľov zo základných a stredných škôl v rámci kraja. Z tohto dôvodu
bolo pripravených viac termínov, do ktorých sa postupne prihlásilo okolo 45 pedagógov. Svojou
účasťou nás poctila aj Eva Žernovičová, vedúca oddelenia odboru školstva TSK, ktorá bola
veľmi vďačná za túto spoluprácu.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja je partnerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v
oblasti práce s mládežou, a preto v momentálne situácii využila svoje skúsenosti z
neformálneho vzdelávania, a preto sa rozhodla využiť príležitosť a on-line formu vzdelávania
pre učiteľov, aby žiakom dlhá prestávka zo školského vyučovania nezhoršila ich prospech.
Aktivita vznikla vďaka finančnej podpore z projektu HLAS 2020, ktorý je financovaný z
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a administrovaný IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

Na základe kladných odpovedí od účastníkov on-line kurzu má v pláne pokračovať s
neformálnym vzdelávaním učiteľov. Preto bolo pripravených pár videí ako metodika,
ktorá bude distribuovaná medzi učiteľov, ktorí sa už zúčastnili on-line kurzov.
Nadobudnuté vedomosti tak budú mať možnosť využiť v prospech mladých ľudí, o ktorých sa
starajú každodennou edukáciou.

Keďže o on-line kurz zo strany učiteľov je stále aktuálny, pretože je dostatok ďalších záujemcov,
ktorí sa prihlásili, kurzy budú pokračovať. V kurzoch sa učitelia oboznámia s prácou
prostredníctvom rôznych on-line nástrojov, ktoré môžu využívať pri svojej výučbe so žiakmi
prostredníctvom internetu.

Zároveň by RMTNK účastníkov kurzu chcela vyzdvihnúť, nakoľko aj vo svojom voľnom
čase v súčasnej situácii sú ochotní sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti, ktoré sú im
prospešné a môžu určitým spôsobom, prispievať k skvalitňovaniu práce s mladými ľuďmi v
našom regióne.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja