Návod pre študentov vysokých škôl bol vypracovaný zamestnancami Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku na základe pokynov Európskej komisie je určený pre študentov slovenských vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+ a v momentálnej situácii ohľadom pandémie vírusu COVID-19 potrebujú informácie, ako ďalej postupovať.

Mal som v pláne sa mobility zúčastniť, ale do zahraničia som nevycestoval.

Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, ešte mi nevznikli žiadne náklady:

 • všetky medzinárodné mobility sú až do odvolania zrušené, teda mobilita sa v súčasnosti nedá realizovať (viď usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • viac informácií  poskytne Erasmus koordinátor na vysokej škole, ktorého odporúčame kontaktovať
 • ak si už mal s domácou vysokou školou na Slovensku podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a bol ti zaslaný grant na bankový účet, si povinný tento grant v plnej výške vrátiť na účet školy
 • od Erasmus koordinátora tiež zistíš, aké sú možnosti odloženia mobility na iný semester v prípade štúdia, resp. stáže na iné obdobie
 • ak si plánoval ísť na stáž, kontaktuj prijímajúcu inštitúciu a skús zistiť, či by si mohol mobilitu realizovať aj neskôr
 • ak si absolvent a plánoval si absolventskú stáž, ktorú bolo potrebné zrealizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na vysokej škole, Európska komisia umožnila predĺženie tejto doby až na 18 mesiacov. Kontaktuj v tomto prípade svoju vybranú prijímajúcu inštitúciu a snaž sa termín stáže upraviť tak, aby spĺňal túto podmienku.

Na mobilitu Erasmus+ som plánoval vycestovať, vznikli mi náklady.

 • ak vznikli náklady súvisiace s ubytovaním, prosím,kontaktuj poskytovateľa ubytovania a žiadaj o možnosť vrátenia financií
 • ak vznikli náklady súvisiace s cestou, obráť sa na poskytovateľa cesty (letecká spoločnosť, železničný dopravca, autobusový dopravca apod.) a žiadaj o možnosť vrátenia financií. Európska komisia pripravila interpretáciu práv pasažierov v súvislosti so šírením COVID-19. Viac informácií TU.
 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole a predlož žiadosť o uznanie nákladov a doklady potvrdzujúce vzniknuté náklady súvisiace s plánovanou mobilitou (letenku alebo cestovný lístok,ak sa  nepodarí cestovný lístok/letenku stornovať vrátane komunikácie s dopravcom – potvrdenie o zaplatení ubytovania, vrátane komunikácie s poskytovateľom, v ktorej tento odmieta vrátiť preddavok, zaplatenie poistenia na plánovanú dobu mobility apod.)
 • vysoká škola preplatí vzniknuté náklady na základe uznania vyššej moci

Na mobilitu som vycestoval.

Na mobilitu som vycestoval, po vypuknutí pandémie som sa vrátil na Slovensko.

Plánujem pokračovať v štúdiu/stáži dištančnou formou

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že si sa na Slovensko vrátil
 • pokračuj v štúdiu na zahraničnej vysokej škole dištančnou formou, snaž sa úspešne ukončiť všetky predmety uvedené v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement for Studies)
 • v prípade stáže, ak takúto možnosť máš,pracuj formou „homeoffice“ a snaž sa naplniť ciele stáže uvedené v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeship)
 • ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené,aj za predpokladu, že prebiehalo už na Slovensku
 • stážový pobyt – ak je študentovi umožnené naplniť obsah stáže aj online zo Slovenska, vysoká škola je povinná takúto stáž uznať
 • zahraničná vysoká škola po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records)
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte, ako keby sa celá mobilita realizovala v zahraničí
 • ak išlo o prípad repatriácie, doložíte potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je  povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení.

Príklad výpočtu grantu č. 1.

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov.Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020,no na Slovensko sa vrátil 29. 2. 2020 a pokračuje v štúdiu online zo Slovenska. Študent svoje štúdium ukončí online skúškami, zahraničná univerzita mu zašle certifikát potvrdzujúci, že štúdium trvalo od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:-520 € za mesiac strávený vTaliansku-2 080 € za 4 mesiace strávené doma Študentovi teda bude ponechaný pôvodný grant vo výške 2 600 €.

Príklad výpočtu grantu č. 2.

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, no na Slovensko sa vrátil 30. 3. 2020. Za pobyt v povinnej dvojtýžňovej karanténe v repatriačnom zariadení musel zaplatiť 200 €. Študent pokračuje v štúdiu online zo Slovenska. Študent svoje štúdium ukončí online skúškami, zahraničná univerzita mu zašle certifikát potvrdzujúci, že štúdium trvalo od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:

 • -1 040 € za 2 mesiace strávené v Taliansku
 • 1560 € za 3mesiace strávené dom
 • 200 € za pobyt v repatriačnom zariadení
 • Študentovi bude v konečnom dôsledku vyplatených 2 800 eur.

V štúdiu/stáži nebudem môcť pokračovať on-line formou

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole, aby vedel, že so sa na Slovensko vrátil
 • koordinátorovi na vysokej škole predlož žiadosť o uznanie nákladov, doklady potvrdzujúce náklady spojené s návratom domov (letenku alebo cestovný lístok). Ak išlo o prípad repatriácie, doložíš potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení. Iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine nestráviš, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.
 • vysoká škola  uzná minimálne tieto náklady – grant vypočítaný na základe reálneho stráveného obdobia na zahraničnej inštitúcii, ako posledný deň sa uzná deň cesty na Slovensko,reálne náklady na cestu domov, prípadne aj náklady, ktoré vznikli predčasným stornovaním ubytovania, resp. náklady na povinný karanténny pobyt. mobilita sa bude považovať za ukončenú. Informuj sa na domácej vysokej škole, ako je možné pokračovať v štúdiu.

Príklad výpočtu grantu

Študent mal zmluvu s vysokou školou na štúdium v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo mal študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal študovať v Taliansku 1. 2. 2020, na Slovensko sa vrátil už 31. 3. 2020. Letenka ho stála 100 €;400 € za kauciu za ubytovanie sa mu nepodarilo získať od poskytovateľa ubytovania späť. Za pobyt v povinnej dvojtýžňovej karanténe v repatriačnom zariadení musel zaplatiť 200 €. Keďže študent nepokračuje v online štúdiu zo Slovenska, mobilita sa považuje za ukončenú.Študent má nárok na grant:-1 040 € za 2 mesiace strávené vTaliansku-100 € za letenku-400 € za nestornovateľné ubytovanie-200 € za pobyt v repatriačnom zariadení Študent má nárok 1 740 €. Pokiaľ mu bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, je povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou nedohodol inak.

Prerušil som mobilitu a vrátil som sa domov. V štúdiu/stáži budem pokračovať po skončení reštrikcií.

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na vysokej škole, aby vedel, že si sa na Slovensko vrátil a predlož mu doklad o tom, že si sa s hostiteľskou školou/podnikom dohodol na pokračovaní mobility prezenčnou formou po skončení reštrikcií a štúdium či stáž nepokračuje dištančnou formou
 • ak išlo o prípad repatriácie, doložíš potvrdenie o dátume, kedy si na Slovensko cestoval a vysoká škola je  povinná uznať aj náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo štátnych zariadení po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení
 • Erasmus koordinátorovi predlož aj iné doklady o vzniknutých nákladoch, napríklad za ubytovanie zaplatené vopred na dobu, ktorú už v hostiteľskej krajine netráviš, vrátane komunikácie s poskytovateľom ubytovania, v ktorej tento odmieta preddavok vrátiť.
 • máš tiež nárok na zaplatenie cestovného na Slovensko a naspäť do hostiteľskej krajiny,a to po predložení dokladov potvrdzujúcich vzniknuté náklady (letenku alebo cestovný lístok)
 • koordinátor s tebou uzavrie dodatok k zmluve, v ktorom budú upravené dátumy mobility
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte ako reálne strávené na zahraničnej vysokej škole/v podniku.

Príklad výpočtu grantu

Študent mal zmluvu s vysokou školou na stáž v Taliansku na obdobie od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, spolu 5 mesiacov. Mesačný grant predstavuje 520 €, celkovo má študent nárok na grant vo výške 2 600 €. Študent začal stážovať v Taliansku 1. 2. 2020, po dohode so zamestnávateľom o prerušení stáže sa Slovensko vrátil 29. 2. 2020. Mimoriadna cesta domov stála 100 €. 400 € za kauciu za ubytovanie sa mu nepodarilo získať od poskytovateľa ubytovania späť. Do hostiteľského podniku sa vrátil 1. 7.2020, cesta späť stála 150 €. Na stáži zotrval do 30. 10.2020. Podnik mu vystaví certifikát potvrdzujúci, že stáž trvala od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 a po prerušení pokračovala od 1. 7. 2020 do 30. 10. 2020, prerušenie trvalo od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Študent má nárok na grant:-2 600€ za 5mesiacov strávených v Taliansku – 250€ za mimoriadne cestovné náklady -400 € za nestornovateľné ubytovanie Študentovi bude v konečnom dôsledku vyplatených 3 250€.

Na mobilitu som vycestoval, po vypuknutí pandémie som ostal v zahraničí.

Pokračujem v štúdiu/stáži

 • kontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že si sa rozhodol v zahraničí ostať.
 • ak vysoká škola v zahraničí umožňuje študentom pokračovať vo vzdelávaní prostredníctvom online štúdia, vysoká škola na Slovensku je povinná takéto štúdium uznať, ak bolo úspešne ukončené
 • zahraničná vysoká škola  po ukončení mobility vydá certifikát a výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records)
 • mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim obdobiu, ktoré bude uvedené na certifikáte

Nemôžem pokračovať vštúdiu/stáži.

 • lontaktuj svojho Erasmus koordinátora na domácej vysokej škole, aby vedel, že ostávaš v zahraničí. Predlož mu doklad o okolnostiach, ktoré nedovoľujú študovať online, ani sa vrátiť domov.
 • ak hostiteľská škola neposkytuje online štúdium, mobilita sa považuje za ukončenú a hostiteľská škola  vystaví certifikát o reálnej dĺžke mobility
 • v prípade, že si ostali v krajine kvôli zákazu opustenia krajiny vydanom vládou danej krajiny, máš nárok na grant aj počas obdobia trvania tohto zákazu
 • ak ide o vlastné rozhodnutie, mobilita bude uznaná s grantom prináležiacim reálnej dĺžke štúdia podľa certifikátu. Ak bola pred mobilitou alebo v jej priebehu vyplatená vyššia čiastka, si povinný rozdiel vrátiť, ak sa so svojou vysielajúcou vysokou školou nedohodneš inak.

Podrobnosti sú TU.

Zdroj: Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku