Koncepcia práce s mládežou je základným dokumentom, ktorý napomáha vytvoreniu a rozvíjaniu mládežníckej politiky na miestnej úrovni. To, aká bude mládež v obci a aká bude práca s mládežou, závisí od ľudí, ktorí žijú v obci a od podmienok, ktoré im budú poskytnuté.

Asociácia krajských rád mládeže v rokoch 2018 – 2020 realizovala s finančnou podporou z programu Erasmus + projekt VYD – Village youth in dialogue (Vidiecka mládež v dialógu). V rámci tohto projektu vytvorila koncepcie práce s mládežou na roky 2019 – 2026 v 8 obciach: Cífer, Dolný Bar, Dubové, Podhradie, Sihelné, Spišské Tomášovce, Zázrivá, Žaškov.

Koncepcie práce s mládežou v obciach boli zostavované participatívnym spôsobom. Do prípravy boli zapojení mladí ľudia, aktívni dospelí, pracovníci s mládežou a zástupcovia obecnej samosprávy.

Publikácia má ambíciu priblížiť použité metódy a získané skúsenosti a tak pomôcť ďalším obciam, alebo tým, ktorí budú pre obce a s obcami spracovávať koncepcie práce s mládežou.

Text je rodzelený na dve časti. Prvá časť sa zaoberá tvorbou vízie, analytickou a plánovacou fázou tvorby koncepcie. Uvádza odporúčania na obsah dokumentu, ako aj na prípravu a realizáciu stretnutí, ktoré pomáhajú čo najlepšie zachytiť skutočnú východiskovú situáciu v obci, najmä potreby mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou a naplánovať ciele, opatrenia a aktivity tak, aby sa práca s mládežou mohla rozvíjať želaným smerom. V druhej časti sa venuje procesu – teda postupom, ktoré by mali byť realizované od prípravnej fázy až po realizáciu, monitorovanie a hodnotenie koncepcie.

Tvorba metodiky realizovala v rámci aktivity VYD – Village youth in dialogue, ktorú organizuje Asociácia krajských rád mládeže s podporou programu ERASMUS+.

Publikáciu nájdeš TU.

Zdroj: Asociácia krajských rád mládeže