Viac ako polovica na vidieku žijúcich mladých ľudí si na svojom domove cení, že je dobrým miestom pre uchovávanie tradícií a zvykov. Zároveň sa, asi o 20 percent viacej ako ich mestskí rovesníci, stránia inakosti a možného spochybňovania ich zaužívaných hodnôt. Vidiecka mládež je menej spokojná so svojím životom a viac sa obáva o svoju budúcnosť ako mládež v mestách. Nedostatok kvalitných pracovných a vzdelávacích príležitostí, zlá dopravná dostupnosť či slabší internet: aj to sú dôvody, prečo sa štvrtina mladých na vidieku obáva schopnosti splácať v blízkej budúcnosti účty a viac ako polovica by si nemohla dovoliť najnovší typ smartfónu.

Aj tieto výsledky priniesol reprezentatívny prieskum z novembra 2019, ktorý dizajnovala Rada mládeže Slovenska (RmS) a realizovala ho agentúra Focus. Závery sú doplnené aj o výsledky participatívneho zberu informácií medzi mladými formou ankety a fokusových skupín v rámci projektu Európsky dialóg s mládežou.

 

Prijímanie inakosti

Podľa Štatistického úradu SR žije na Slovensku až 50 percent mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov na vidieku, teda v sídlach, ktoré majú menej ako 5000 obyvateľov. Z nich si až 55 percent svoj domov cení ako miesto, kde sa uchovávajú tradície a zvyky. „Táto informácia nám pomáha lepšie pochopiť, že mladí ľudia na vidieku sa stránia najmä inakosti a možného spochybňovania ich spôsobov života, viery či hodnôt. Poukazuje na to aj miera prijatia inakosti v porovnaní s mestskou mládežou, ktorú sme merali na takzvanej škále sociálnej vzdialenosti,“ vysvetľuje Veronika Fishbone Vlčková z RmS.

Prieskum ukázal, že mladí na vidieku by si najmenej priali žiť vedľa ľudí inej farby pleti (63%), liberálov (63%) a homosexuálov (60%). Viac ako polovica má rovnaký postoj k cudzincom, migratom, utečencom, židom či moslimom. Naopak, spolužitie s mentálne a zdravotne postihnutými ľuďmi by prekážalo viac (57%) mestskej mládeži ako vidieckej (43%). Mladí v malých sídlach sú otvorenejší k spolužitiu s politickými extrémistami, prekážalo by to len 47 percentám, u mestských mladých viac ako polovici.

„V porovnaní s mestom, až o štvrtinu viac mladých na vidieku si neželá mať za susedov ľudí s inou farbou pleti a ľudí s liberálnymi postojmi. Výskum ukazuje, že miera prijatia medzi mladými na vidieku je o 20 percentuálnych bodov nižšia ako medzi rovesníkmi v mestách,“ vysvetľuje V. Fishbone Vlčková.

 

Príležitosti znamenajú spokojnosť

Mladí na vidieku sú celkovo menej spokojní so svojím životom a majú pesimistickejšie vyhliadky do budúcnosti. Až štvrtina mladých na vidieku (26%) si myslí, že za tri roky nebudú schopní platiť svoje účty, kým pri mladých ľuďoch z mesta je to necelá pätina (19%). „Najväčší rozdiel sme zistili pri otázke o najnovšom mobile. Viac ako polovica mladých na vidieku (52%) si myslí, že si o 3 roky nebude môcť dovoliť najnovší mobil, to je až o 13 percentuálnych bodov menej ako pri rovesníkoch z mesta,“ hovorí V. Fishbone Vlčková.

Podľa vyjadrení z online ankety realizovanej v rámci projektu Európsky dialóg s mládežou mladým na vidieku najviac chýbajú dobré pracovné príležitosti, prístup ku kvalitným verejným službám a kvalitnému vzdelávaniu. Ďalšími problémami, ktoré sa týkali prepojenia mladých z vidieka na okolitý svet, je slabé pripojenie k vysokorýchlostnému internetu a nedostatočná infraštruktúra a spojenie s mestským prostredím verejnou dopravou. Až 39% mladých si myslí, že vidiek nemá dobré pokrytie vysokorýchlostným internetom. „To sa ukázalo ako veľká bariéra v zapojení do vzdelávacieho procesu aj počas krízovej situácie spätej so šírením ochorenia COVID-19,“ vysvetľuje Katarína Batková z RmS. Zároveň sa až 38% mladých sťažuje na slabé dopravné spojenie s mestom.

„Investície štátu a samosprávy do verejnej dopravy a prepojenia so svetom prostredníctvom vysokorýchlostného internetu pomôžu rovnako mladým ľuďom ako ostatným. Dospelí mladí ľudia vidia nedostatky v chýbajúcej infraštruktúre, ktorá by ich prepojila so vzdelávaním a pracovnými príležitosťami. Je teda kľúčová, pokiaľ ide o udržanie mladých ľudí na Slovensku a na vidieku,“ myslí si V. Fishbone Vlčková. Vzdelávanie na vidieku považujú podľa výskumníčky za nedostatočné mladí ľudia v celej Európskej únii.

 

Dôvera nielen v demokraciu

Mladí na vidieku menej dôverujú svojim spolužiakom či spolupracovníkom než mladí v meste. Na vidieku im nedôveruje 43 percent mladých, v mestách len 32 percent. Celkovo však mladí dôverujú demokratickému zriadeniu ako najlepšiemu politickému systému pre Slovensko (68%). „Prekvapujúca je však v tejto súvislosti väčšia zhovievavosť mladých na vidieku voči antidemokratickým stranám či väčšia podpora oklieštenia slobody prejavu. Kým na vidieku by strany, ktoré si želajú zvrhnutie demokracie, zakázala polovica (53%), v meste je to 62%,“ konštatuje Fishbone Vlčková z RmS.

 

Grafy

 

Graf 1: Koho by ste nechceli za susedov – porovnanie mesto a vidiekZdroj: RmS, 2019 (N= 706, 15-29 rokov)

Poznámka: *znamená, že v týchto prípadoch je vzťah medzi veľkosťou sídla (vidiek a mesto) a nechuťou žiť vedľa danej skupiny obyvateľov štatisticky významná, teda by sme ju namerali aj v inom prieskume podobne.

 

Neprekvapivé sú potom aj rozdiely v postojoch k právam ľudí z týchto vybraných skupín, voči ktorým majú mladí na vidieku najväčšie výhrady. Keď sme sa mladých pýtali na to, či by „homosexuáli/ky mali mať slobodnú možnosť žiť svoj život podľa svojich predstáv“, až tretina mladých na vidieku s týmto výrokom nesúhlasila. U mladých v meste ide o štvrtinu (24%). Podobný rozdiel vidíme aj pri výroku „prisťahovalci by mali mať rovnaké práva“. V meste súhlasí s týmto výrokom polovica mladých, na vidieku len 38%.

 

 

Graf 2: Súhlas s vybranými výrokmi – porovnanie mesto a vidiek

Zdroj: RmS, 2019 (N= 706, 15-29 rokov)

Poznámka: zobrazené sú len výroky, v ktorých je vzťah medzi veľkosťou sídla (vidiek a mesto) a výrokom štatisticky významný, teda by sme ho namerali aj v inom prieskume

 

 

Graf 3: Celková spokojnosť so životom – porovnanie mesto a vidiek

Zdroj: RmS, 2019 (N= 706, 15-29 rokov)

Poznámka: vzťah medzi veľkosťou sídla (vidiek a mesto) a celkovou spokojnosťou je štatisticky významný, teda by sme ho namerali aj v inom prieskume

 

Podrobnejšie informácie nájdete tu ➡️ ROZDIELY MEDZI MLADÝMI V MESTE A NA VIDIEKU