Rada mládeže Slovenska odsudzuje nabádanie detí na používanie vulgarizmov na verejných zhromaždeniach ako súčasť prejavu občianskej nespokojnosti. Právo zhromažďovania sa a prejav nesúhlasu patrí medzi základné ľudské práva, ale aj tie by mali byť naplnené v medziach spoločenskej etiky a základov slušnosti. Je neakceptovateľné, aby boli maloleté deti vyzývané na verejnom proteste na použitie vulgarizmov tak, ako sa to stalo na proteste v sobotu 17. októbra pred Úradom vlády Slovenskej republiky.

Rozumieme, že veľká časť spoločnosti sa vďaka prebiehajúcej pandémii vírusového ochorenia COVID-19 ocitla v ťažkej životnej situácii. Preventívne opatrenia majú dopad rovnako tak na dospelých, ako aj na život detí a mládeže. Strach, úzkosť a neistota z budúcnosti sú spoločnými menovateľmi prežívania aktuálnej situácie naprieč všetkými generáciami. Aj zlé psychické prežívanie môže viesť u mnohých k neracionálnemu odporu voči opatreniam odporúčaným odborníkmi a zavedenými štátnymi úradmi.

Právo zhromažďovania sa a prejav nesúhlasu patria podľa nás medzi základné práva občanov, sú súčasťou aktívneho občianstva a participácie občanov na správe štátu. Ale nemôžeme si dovoliť zamieňať právo na odpor stanovený 32. článkom Ústavy Slovenskej republiky za vandalizmus a násilie na uliciach.

Rada mládeže Slovenska je organizáciou združujúcou detské a mládežnícke organizácie. Počas našich aktivít vytvárame priestor na komplexný rozvoj kompetencií mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi pozitívne ovplyvňujúcimi chod svojich komunít. Neformálnym vzdelávaním získavajú vedomosti, zručnosti a postoje vedúce k úcte k demokracii a slobode ako základnej hodnote naprieč názorovým politickým spektrom. To, čo sme mohli vidieť na videách zo sobotného pochodu, je v príkrom rozpore k tomu, ako sa snažíme pracovať s deťmi a k čomu ich formujeme. Rada mládeže Slovenska ostro odsudzuje nabádanie detí na používanie vulgarizmov na verejných zhromaždeniach.