Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku (FSE) je skautská organizácia združená pod Federáciou skautov Európy s viac ako 60-ročnou skúsenosťou so systematickou prácou s deťmi a mládežou. Cieľmi FSE sú výchova a neformálne vzdelávanie detí a mládeže, občianska participácia mladých ľudí na živote spoločnosti, cieľavedomá výchova mladej generácie k demokracii, ochrana životného prostredia, podpora dobrovoľníctva u mladých a voľnočasové aktivity pre mladých. Medzi hlavné aktivity FSE patria pravidelné týždenné stretnutia s deťmi, výlety, víkendové výpravy a letné tábory v prírode. Túto ponuku dopĺňajú aj  putovné tábory, spoločné sväté omše, školenia a stretnutia s rodičmi.

V spolupráci s ďalšími krajinami vo Federácii skautov Európy Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku organizuje medzinárodné školenia pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Dobrovoľníci pracujúci s mladými ľuďmi postupne absolvujú niekoľko stupňov takýchto školení. Za metodologickú stránku sú zodpovední tzv. národní komisári, ktorí tiež pripravujú občasné kurzy a podklady k metodológii. Oblastné školenia podľa potreby organizujú zbory. Kurzy pre dobrovoľníkov pokrývajú témy úloha dobrovoľníka, práca v tíme, noví členovia organizácie, psychológia detí a mládeže, bezpečnosť, metódy práce s deťmi a mládežou, prezentačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a aktivity, príprava podujatí a zodpovednosť. Vzdelávanie zabezpečujú skúsení dobrovoľníci s prácou vo FSE, externí odborníci a hostia zo zahraničia. Dobrovoľníci sú na úlohu lektora pripravovaní školeniami. FSE má vlastné vzdelávacie materiály a vychádza aj z kníh napísaných Robertom Baden-Powellom, zakladateľom skautského hnutia.

Kontakt: 
Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku
Dunajská 34/A
900 27 Bernolákovo

info@fse.sk