SAKMN je skratka názvu Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich. Členovia organizácie môžu byť všetci sluchovo postihnutí, hlavne od veku 0 do 30 rokov z celého Slovenska, aj ostatní sluchovo postihnutí nad 30 rokov ako podporovatelia, taktiež môžu byť členmi počujúci rodičia nepočujúcich detí.

SAKMN sa zaoberá rôznymi aktivitami pre nepočujúce detí a mládež, rozvíjaním vzdelania, podporuje a zaoberá sa komunitou nepočujúcich, rieši problémy nepočujúcich v ich živote a odstraňuje komunikačné bariéry. Súčasťou práce je aj organizovanie prednášok z oblasti komunity nepočujúcich – Svet mládeže a taktiež sa zúčastňujeme na rôznych medzinárodných aktivitách nepočujúcich doma aj v zahraničí. Hlavným cieľom našej organizácie je udržiavanie kultúry nepočujúcich a pozdvihnutie vzdelania na úroveň bežných ľudí. Zastupujeme, chránime práva a záujmy nepočujúcej mládeže na celom Slovensku.

Cieľom SAKMN:

  • zabezpečujeme typický mládežnícky program (stanovačka, turistika, lyžovačka, chata…)
  •  robíme prednášky z oblasti komunity Nepočujúcich (Svet mládeže)
  • zúčastňujeme sa na medzinárodných aktivitách nepočujúcich v zahraničí
  • rozvíjame našu identitu nepočujúcich v rôznych kultúrnych aktivitách
  • zastupujeme a chránime práva a záujmy Nepočujúcej mládeže na celom Slovensku
  • presadzujeme zlepšenie podmienok a bezbariérovosť  v komunikácii
  • zúčastňujeme sa na medzinárodných aktivitách

Kontaktné informácie:

Solivarská 1423/2, 08005 Prešov

Web: www.sakmn.sk

Email: sakmn@sakmn.sk

FB: https://www.facebook.com/sakmn2002/

Kontaktná osoba:

Bc. Juraj Holéczy

Email: holeczyj@gmail.com