Cieľom SZMCS-ZSMN je vychovávať deti a mládež maďarskej národnosti na Slovensku v duchu skautingu, pričom sa snažíme o rozvíjanie ich náboženského a mravného správania, fyzických a psychických schopností. Pomocou dobrovoľníkov skauting vychováva mládež, prostredníctvom svojich neformálnych výchovných metód a spoluprácou s lokálnymi spoločenstvami ponúka životný vzor pre všetkých od sedem rokov, ktorí sú otvorení našim princípom a aktívne sa zúčastňujú na spoločenskom živote.

Kontakt

Námestie Svätého Štefana 296/6
929 01 Dunajská Streda

www.szmcs.sk