Výskum

Výskum dopadov práce s mládežou

V Rade mládeže Slovenska sme presvedčení o tom, že práca s mladými ľuďmi má zmysel, a dokáže významne ovplyvňovať ich životné šance. Mladí ľudia po absolvovaní neformálneho vzdelávania v mládežníckych organizáciách sú na základe skúseností z praxe lepšie pripravení na zvládanie výziev študijného i profesijného života. Identifikovať tieto zručnosti a vedomosti je však náročné, pokiaľ nie sú priebežne či v závere sledované skúškami alebo formálnymi testami. Priniesť dôkazy o ich výskyte a význame v tomto neformálnom prostredí je však nevyhnutné pre lepšie pochopenie významu činnosti mládežníckych organizácií.

Jednou z možností, ako zachytiť nielen výsledky ale aj širšie dopady práce s mládežou je využitie metód a techník sociologického výskumu. S cieľom priniesť dôkazy o povahe, výsledkoch a hlavne dopadoch práce s mládežou sme v RmS v roku 2016 uskutočnili kvalitatívny výskum. Cieľom výskumu bolo zistiť, aké sú dopady práce s mládežou vo vybraných organizáciách pracujúcich s mládežou so zameraním na hodnotový a postojový rámec.

Výskum prebiehal v mesiacoch jún – november 2016 v 4 členských organizáciách RmS. Vo výskume sme využili metódy pološtrukturovaného rozhovoru a fókusových skupín. Celkovo sme uskutočnili 5 rozhovorov a 10 fókusových skupín. Na výskume sa zúčastnilo 75 participantov a participantiek z rôznych úrovní organizácií, od vedenia až po radových členov.

Detailný popis metodológie, zistení a záverov tohto výskumu nájdete TU.

Skrátenú správu z výskumu nájdete TU.

Kvalita práce s mládežou

V roku 2016 sme sa v RmS začali viac venovať téme kvality práce s mládežou. Uskutočnili sme štúdiu zameranú na zavádzanie a zlepšenie systémov kvality práce s deťmi a mládežou v mládežníckych organizáciách. Samotnému zavádzaniu a zlepšovaniu nových systémov predchádzalo vytvorenie a otestovanie pilotného nástroja na posudzovanie kvality práce s deťmi a mládežou v mládežníckych organizáciách. Projekt sme uskutočnili v 6 členských organizáciách RmS v spolupráci s ich vedením. Štúdia využíva kvantitatívne (nástroj) a kvalitatívne (konzultácia v mládežníckej organizácii) prístupy.

Výstupy štúdie si môžete pozrieť TU.

Výskum financovania práce s mládežou v Európskej únii

V rámci Rady mládeže Slovenska sme okrem toho realizovali komparatívny výskum financovania práce s mládežou v krajinách Európskej únie. Ukazuje, akými rôznymi spôsobmi členské štáty EÚ financujú svoju prácu s mládežou a aké sú rozdiely v porovnaní s modelom financovania na Slovensku. Kompletnú správu si môžete pozrieť TU.