Nadačný program Nadácie pre deti Slovenska Aktívne občianstvo a inklúzia podporí projekty prispievajúce k vyššej účasti detí a mládeže na dianí v spoločnosti a posilňujúce ohrozené skupiny detí, mládeže a Rómov. Zameriava sa na projekty, ktoré majú širší spoločenský dopad, najmä tlmia hate speech, extrémizmus, rasovú nenávisť, antisemitizmus a xenofóbiu, podporujú multikultúrne porozumenie, rovnosť pohlaví a zapojenie marginalizovaných skupín vrátane Rómov, prispievajú k rovnosti príležitostí a potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie na ženách a obchodovanie s ľuďmi.

O grant je možné sa uchádzať v dvoch prioritných oblastiach: Deti, mládež a aktívne občianstvo – Podpora aktívneho občianstva a Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov – Eliminácia hrozieb u detí a mládeže v ohrození a u Rómov. Viac informácii o grantovej výzve nájdeš na nds.sk.