Program AXA Fond vyzýva k predloženiu žiadosti o vzdelávací grant. Cieľom fondu je podporiť nadané deti a mladých ľudí do 26 rokov zo sociálne slabších rodín. Celkovo AXA prerozdelí viac ako 25 000 €.

Žiadosť o grant musí byť podaná a podpísaná žiadateľom. Ak nie je spôsobilý na právne úkony, o grant v jeho mene žiada jeho zákonný zástupca.

V prihláške žiadateľ detailne popíše projekt, ktorý by chcel s pomocou grantu vytvoriť. Jej súčasťou musí byť aj dokumentácia, ktorá potvrdzuje nadanie žiadateľa a potvrdenie, že rodinný mesačný príjem nepresahuje sumu 1000 eur. Prihlášku je potrebné poslať na axa.fond@axa.sk alebo poštou s označením ,,AXA Fond“ na:

AXA Fond
AXA Services, s. r. o.
Kolárska 6
811 06 Bratislava

Viac info nájdeš na axafond.sk.