Miesto konania: Trenčianske Teplice, Slovensko

Termín: 21. 9. – 23. 9. 2020

Uzávierka prihlášok: 9. 9. 2020

 

Školenie Cross Over je zamerané na zlepšenie kvality projektov Kľúčovej akcie 2 Strategických partnerstiev programu Erasmus+ mládež s dôrazom na spoluprácu medzi rozličnými sektormi (predstavitelia formálneho i neformálne vzdelávania, biznis sektor, samosprávy). Medzinárodný školiaci formát  „Cross  Over“  sa organizuje od roku 2014 každoročne a sú do neho zapojené krajiny z HU, LT, LV, BEL (FR), HR, BG.

Celkovým cieľom je poskytnúť potenciálnym účastníkom, ktorí majú nápad na možný projekt KA2 v oblasti mládeže, všeobecné informácie o strategickom partnerstve KA2 v oblasti mládeže.

Školenie sa skladá z 3 fáz:

1. fáza: národné školenie (realizácia jún – december 2020)

2. fáza: online konzultácia/podpora (október- november 2020)

3. fáza: medzinárodné školenie (Budapešť, 25 – 29.1. 2021)- dobrovoľná účasť

 

Aký je ideálny účastník:

  • predstavuje oprávnenú organizáciu (nezisková/mládežnícka organizácia, samospráva, vzdelávacia inštitúcia, podnik hlásiaci sa k spoločenskej zodpovednosti) pre realizáciu projektu KA2;
  • má buď projektový nápad, alebo reprezentuje jasné potreby/plány relevantné pre projekt Strategického partnerstva KA2;
  • motivovaný zúčastniť sa na celom vzdelávacom procese;
  • má záujem podať projekt KA2 s už etablovaným partnerom z inej krajiny zúčastňujúcej sa medzinárodnej fázy;
  • pracuje s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí (napr. NEETi, marginalizovaná rómska mládež, mládež so zdravotným znevýhodnením a iné);
  • má len malé skúsenosti s programom Erasmus+ /KA1, KA2  tzv. „prvoaplikant“;
  • môžu sa prihlásiť aj 2 ľudia za organizáciu.

 

Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-3_NGtXdrfAUwFwEMwnhae2xKJUsK5yPHOtIKmD8kK2Jneg/viewform

Viac informácií: https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/-cross-over-narodna-faza.alej?eventid=1100