Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu.

Bilaterálny fond podporí žiadosti o grant zamerané na sieťovanie a budovanie partnerstiev, výmenu poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami v jednej zo štyroch oblastí podpory Programu:

  • Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných,
  • Ľudské práva vrátane práv menšín,
  • Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu,
  • Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

O podporu môžu žiadať mimovládne organizácie, ktoré majú na realizáciu aktivity minimálne jedného partnera z donorského štátu (Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko), alebo medzinárodnú organizáciu.

Žiadosť je potrebné poslať elektronicky prostredníctvom formulára a zároveň aj poštou na adresu Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO – FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava. 

Bližšie informácie na osf.sk.