Fond pre mimovládne organizácie v rámci Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 poskytne granty zamerané na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, zvýšenie podpory sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja.

Minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov je venovaných na podporu detí a mládeže. Fond je tiež zameraný na špecifické potreby menšín, vrátane rómskej menšiny. Finančný príspevok pre tento fond je 6 903 000,00 Eur. Mimovládne organizácie môžu žiadať okrem bežných grantov (do 60 000 eur) aj o malé granty ( do 5 000 eur).

V rámci grantovej výzvy Demokracia a ľudské práva sa možno uchádzať o podporu v týchto oblastiach:

  1. Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných.
  2. Ľudské práva vrátane práv menšín.
  3. Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
  4. Predchádzanie diskriminácii, boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným prejavom intolerancie.

A pozor – žiadosti sú hodnotené v dvoch kolách: projektový zámer je potrebné odovzdať do 20.2.2014, do druhého kola postúpia len tie, ktoré vyhovujú kritériám výzvy, oprávnenosti a administratívnej zhody.

Bližšie informácie o programe sú na osf.sk.