Uzávierka: 5.november
Maximálna výška grantu: 100-tisíc eur prerozdelených medzi 5-10 projektov

 

Nadácia VÚB vyhlásila novú grantovú schémou, v ktorej zámerom je rozdeliť 100-tisíc eur pre koncepty enviromentálnych aktivít tretieho sektora. Zameriava sa najmä na oblasť ochrany biodiverzity a podporu zelenej ekonomiky.

 

O čo ide?

Grant s názvom Envirograny chce podporiť vývoj v oblasti ekológie, pričom jeho cieľom je podporiť organizácie, ktoré budú mať zásadný vplyv na súčasný a budúci vývoj našej krajiny a celej spoločnosti. Neziskovým organizáciám tak poskytuje možnosť stáť na začiatku pozitívnych zmien v tejto sfére. Žiadať je možné napríkald grant na podporu pri projektoch záchrany biotopov v blízkosti priemyselných areálov, lokalít výstavby alebo ťažby, či koncepty nasadzovania mestských včiel či projektami podporujúcimi zachovanie domácich pralesov alebo naopak reagujúcimi na šírenie invazívnych druhov a znečisťovanie prostredia. Druhá kategória je zase vyhradená pre návrhy rozvoja prírodného turizmu, sociálneho podnikania s environmentálnym dosahom či ekologické biznis plány zamerané na recykláciu a „upcycling“ pri produkcii.

 

Ako to bude prebiehať?

Prihlásené projekty bude následne hodnotiť odborná porota zložená z expertov, ktorí patria v problematike udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia k domácim lídrom. „Iniciatívu Envirogranty možno považovať za unikátnu z hľadiska jej prínosu pre činnosť environmentálne zameraných organizácií na Slovensku. Príležitosti získať zdroje pre projekty v zadefinovaných oblastiach sú aktuálne  pomerne obmedzené a táto grantová schéma ich umožňuje efektívne, už budúci rok zužitkovať v praxi,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ neziskovej organizácie Ekopolis, ktorý sa stal na základe oslovenia Nadácie VÚB hlavným odborným garantom programu Envirogranty.

 

Ako podať žiadosť?

Neziskové organizácie môžu požiadať o grant prostredníctvom elektronického formuláru, kde je potrebné doložiť vypracovaný projekt. Uzávierka prihlášok je 5.november. Envirogranty následne vyberú 5-10 projektov, medzi ktoré prerozdelí 100-tisíc eur.

 

Podrobnejšie informácie o tejto grantovej schéme nájdete tu ➡️ https://nadaciavub.egrant.sk/