Rada Európy ponúka možnosť zapojiť sa do aktivít, ktoré sa budú realizovať v 1. semestri 2017 v spolupráci s Európskym mládežníckym centrom v Budapešti a Štrasburgu.

Výzva je určená pre mládežnícke organizácie a siete, ktoré môžu predkladať svoje návrhy aktivít.

Aktivity sa týkajú najmä študijných stretnutí a špeciálnych projektov a musia byť v súlade s očakávanými výsledkami, ktoré stanovil Spoločný výbor pre mládež (Joint Council on Youth) pre obdobie 2016-2017.

V prípade záujmu je potrebné poslať vyplnenú prihlášku na eyc.studysessions@coe.int, najneskôr do 1. apríla.

Viac info vo výzve a kritériách.