Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou otvoril prvý ročník grantového programu Getrag pre ľudí.

Program Getrag pre ľudí podporí svojpomocné projekty miestnych skupín, organizácií a jednotlivcov s aktívnym zapojením zamestnancov spoločností GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o., ktoré prispejú k zlepšeniu miestneho života.

Projekty môžu byť realizované v akejkoľvek tematickej oblasti a musia nadväzovať na už existujúce aktivity organizácií alebo dobrovoľnícke zapojenie sa zamestnancov. Podmienkou je ich realizácia na území východného Slovenska – v Košickom alebo Prešovskom kraji.

Žiadosti spolu s prílohami je potrebné poslať poštou Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice. Obálka musí byť označená názvom “Getrag pre ľudí”.

Podrobné informácie o programe karpatskanadacia.sk.