Organisation for Economic Co-operation and Developement podporí aktivity viažuce sa na témy Výzva prírodných zdrojov, Trvalá udržateľnosť v praxi a Potravinový reťazec.

Granty môžu získať jednotlivý odborníci na výskum v zahraničí a odborné konferencnie, ktoré môžu získať prostriedky na hradenie nákladov spojených s pozvanými hosťami a konferenčnými publikáciami.

Podrobné podmienky a prihlášky sa nachádzajú na webstránke OECD.