Uzávierka: 14.09.2016
Maximálna výška grantu: 3500 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.

Grantová výzva je určená pre materské školy, základné školy a zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí s autizmom.

Ciele grantového programu sú:

  • podpora výchovno-vzdelávaciích procesov a integrácie detí s autizmom
  • podpora rozvoja individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
  • podpora inovatívnych foriem vzdelávania a aktivizácie autistických detí
  • podpora odbúravania zažitých stereotypov
  • podpora rozvoja inovatívnych terapeutických prístupov

Žiadosť je potrebné podať prostrednítcvom online formuláru, podrobné info o výzve si prečítaj tu.