Uzávierka: 31. marec 2017
Maximálna výška grantu: 4 000 eur

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko sa v spolupráci s Trenčianskou nadáciou rozhodla pomôcť prostredníctvom grantového programu Coca-Cola pre región obyvateľom regiónu Slovenska ohraničeného katastrálnym územím obcí Hôrka nad Váhom, Hrádok, Lúka, Modrová, Ducové, Modrovka, Stará Lehota a Nová Lehota.

V programe budú prioritne podporené oblasti:

  • kultúra a umenie
  • turizmus a cestovný ruch
  • výchovno-vzdelávacie aktivity
  • voľný čas

Grant je určený pre mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, neformálne skupiny obyvateľstva obcí regiónu a individuálnych žiadateľov. Projekty je potrebné cieliť na vekovú skupinu 12 a viac ročných.

Žiadosti o príspevok je nutné podávať najneskôr do 31. marca 2017, inštrukcie a ostatné potrebné informácie si prečítaj v odkaze alebo priamo na domovskej stránke nadácie.

Zdroj: Trenčianska nadácia